יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
מקצועות חינוך חברתי/מועצת תלמידים מעורבות חברתית הנצחה הכתה המדעית צור קשר
שירות בתחבורה ציבורית לתלמידים

 

להדפסת הטופס לחצו על הקישור: התחייבות תלמיד על תקנון בית ספרי תשעט.pdf חוזה בית ספרי קראתי את תקנון בית הספר ואני מתחייב לכל פרטיו, חוקיו ונהליו. ההדגשים מן התקנון, שמהווים רק חלק מהתקנון, הם: ידוע לי כי כל גילוי של אלימות פיזית או מילולית אסורים מכל וכל הנהגות חריגה כזו תגרור סנקציות הקבועות בחוק. ידוע לי כי עלי להתנהג בכבוד, בדרך ארץ אל סובבי, תלמידי בית הספר וכן בעלי תפקידים בבית הספר: מורים ועובדי מנהלה. ידוע לי כי עלי להגיע לבית הספר בלבוש נאות, מכובד, עם תלבושת בית הספר ועליה מוטבע סמל בית הספר, ללא תסרוקות חריגות וצבעי שיער חריגים; ללא חולצות חשופות יתר על המידה או מכנסיים קצרים (מתייחס לבנות ולבנים כאחד); וללא כפכפים. ידוע לי כי אין לעשן או לעשות שימוש בחומרים ממכרים, כולל שימוש מסחרי (מכירה ועוד) , בכל שטח בית הספר, לרבות הכניסה לבית הספר, אולם הספורט מאחוריו וכן במסגרת היציאה לפעילות מחוץ לבית הספר. ידועה לי שיטת המנות וכי אין פירושה בחירה חופשית שלי שלא להיכנס לשיעורים ושהייה מחוץ לכיתה. ידוע לי כי איני יכול לנסוע לחו"ל בזמן הלימודים ללא אישור הפיקוח, וכי כל היעדרות כזו תגרור ניכוי מנות ותימנע ממני לקבל את זכויותיי, כולל השלמת מבחנים במועדים מיוחדים ו/או משימות נוספות שהוטלו על התלמידים בעת שהייתי בחו"ל. ידוע לי כי עלי לשמור על טוהר הבחינות ואני מתחייב לעמוד בדרישה זו. חל איסור להחזיק טלפון בקרבתי או עלי בעת הבחינה וכל חומר נלווה לבחינה (כמו פתקים, רישום ידני של נוסחאות על גבי דפי נוסחאות ועוד), זולת חומר המורשה ע"פ דרישת המורה המקצועי; כל אלו עלולים לגרום לפסילת המבחן , ציון אפס, אי יכולת להיבחן במועד נוסף, שקלול הציון לציון התעודה והערה בתעודה על טוהר הבחינות. סעיף זה מתייחס גם לעבודות, בחנים וכל מטלה אחרת שתוטל על התלמיד. ידוע לי כי עלי להגיע לכל המבחנים במועד הראשון וכי היבחנות במועד המיוחד היא תלוי אישור המורה המקצועי ותלוי הצדקה המעוגנת בתקנון ומוגדרת כמוצדקת. ידוע לי כי איני יכול לעזוב את שער בית הספר לפני תום יום לימודיי ללא אישור מגורם הנהלה. ידוע לי כי חל איסור לעשות כל שימוש בפלאפון במהלך השיעורים, כולל הנחתו על השולחן. שם התלמיד:__________________________ ת"ז:_____________________ חתימות ההורים:________________________/ _______________________